Мерки от СВОМР на МИГ Хисаря

 

Мярка 1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

 

Мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 

Мярка 3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

 

Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“

 

Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“

 

Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

 

Мярка 7 „Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря”

 

Мярка 8 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”

 

Мярка 9 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР”

 

Мярка 10 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ „Хисаря“

 

Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“

 

Мярка 12 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

 

Мярка 13 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря “ - Осигуряване на достъп до качествено образование на маргиналзирани групи от община Хисаря

 

Последни новини

ОБЯВА ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРНТОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020” Мярка 5 Технологично обновление и внедряване на...

24 Септември 2022

ОБЯВА ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРНТОСПОСОБНОСТ 2014 - 2020” МИГ „Хисаря“, кани желаещите да представят проектни...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria