ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

 

Местна инициативна група – Хисаря (МИГ–Хисаря) кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрезподбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.103 „МИГ Хисаря - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Хисаря”


Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 – Развитие на човешкия капитал чрез подобряване достъпа до заетост, намаляване на бедността и осигуряване на съвременни социални услуги за лица от уязвими групи на територията на МИГ Хисаря. от СВОМР на МИГ – Хисаря и ще способства за постигане на специфична цел 3.1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез обучения на безработни и заети лица и подкрепа за развитие на предприемачески идеи“.

Основна цел на процедурата е подобряване на достъпа до заетост и интегриране на пазара на труда на икономически неактивни и безработни лица, както и повишаване квалификацията и осъвременяване на уменията на заетите лица. Целите на процедурата ще бъдат постигнати както чрез предоставяне на подкрепящи услуги и възможности за включване в заетост за икономически неактивни и безработни лица, така и чрез предоставяне на възможности за включване в различни обучения за всички целеви групи.

Процедурата цели постигането на следните специфични цели на ОПРЧР:

· ИП 1 Специфична цел 1:. Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст от 30 до 54 г. вкл.

· ИП 3 Специфична цел 2: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието, със завършено средно или висше образование и такива с основна или по-ниска образователна степен.

· ИП 6 СЦ 1: Увеличаване броя на заетите лица над 54 г. с придобита и/или подобрена професионална квалификация и/или ключови компетентности.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.

Проектите ще се изпълняван на територията на МИГ Хисаря, която обхваща административно - териториалните граници на община Хисаря.

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;

2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;

3. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;

4. Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;

5. Психологическо подпомагане;

6. Предоставяне на мотивационно обучение;

7. Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;

8. Обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;

9. Въвеждане на иновативни форми за обучение, съобразени с реалните нужди на пазара на труда и на работодателите.


Бюджет по процедурата: 543 257 лева.

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева. Минимален размер на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева.


Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg;

http://www.mig-hisaria.com/

- Краен срок за подаване на проектни предложения 31.07.2020 г. 17:00 часа.

 

Проектните предложения по настоящата процедура чрез подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

Обява;

 

Условия за кандидатстване;

 

Документи за кандидатстване;

 

Документи за информация;

 

Проект на Документи към договор.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria