ОБЯВА

за втори прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря

 

 

1.   Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

·     Мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ – втори прием.

 

2.   Допустими кандидати:

·     Земеделски стопани, които имат минимален стандартен производствен обем не по-малко от 2 000 евро;

·     Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 - 2020 г.;

·     Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2;

 

             Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

             Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

 

Кандидатът не трябва да е:

- свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с представляващ по закон и/или пълномощие, с член на управителния или контролен орган на местната инициативна група или с кмета на съответната община на територията на МИГ.

- член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

- свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния управителен или представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ и/или на контролния орган на МИГ или представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ (съгласно Приложение № 19).

 

3.   Допустими дейности:

·     Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

·     Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

·     Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

·     Постигане на съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, и/или

·     Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

·     Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

·     Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

·     Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

·     Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

·     Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

 

4.   Допустими разходи:

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ;

5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно „Минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животни и намаляване до минимум на страданията им по време на клане”, включително чрез финансов лизинг;

8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 10.

Допустимите разходи по т. 11 не може да превишават следните стойности:

1. за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро;

2. разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите т. 11 не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10;

3. разходите за изготвяне на технологичен проект, когато не е включен в разходите по т. 2, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10;

4. разходите за строителен надзор като част от разходите по т. 11 не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10;

5. разходите за пред проектни проучвания, правни услуги и хонорари за архитекти и инженери, извън тези по т. 1, 2, 3 и 4, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 - 10.

Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти по т.3 и 4 не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т.1 и 2 и т.5 - 10.

Разходите по т. 11 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 11, са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти - недвижима собственост, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на заявлението за подпомагане. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.

Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.

 

5.   Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

 

Начало: 01.11.2019 год.  Краен срок: 27.07.2020 год.  17.00 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 

6.   Бюджет на приема:

 

374 086.04 лева.

 

7.   Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 48 895 лева.

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 97 790 лева.

 

Интензитетът на финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти по линия на ЕПИ.

 

8.   Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

Критерии

 

Точки

1.  Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС

20

2.  Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани -

Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 50 % собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти)

10

3.  Проекти с инвестиции и дейности, насочени в чувствителни сектори - преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори: плодове и/или зеленчуци и/или животновъдство.

- над 50% от инвестицията - 5 т.

- над 75 % от инвестицията - 10 т.

10

4.  Проектът създава нови работни места с постоянна заетост

-   до 3 работни места – 5 т.

-   над 3 работни места – 10 т.

10

5.  Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието

10

6.   Иновативност - въвеждане на нови за територията практика и/или услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието

10

7.  Кандидатът не е получавал подкрепа от европейската общност за подобна инвестиция

5

8.  Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

5

9.     Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти от местни суровини, включващо къси вериги на доставки

10

 10. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ/:

- Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним

 - Проектът на бенефициента допринася за постигане  целите и приоритетите на Стратегията на МИГ

При изпълнение на едно от двете условия – 5 т.

При изпълнение на двете условия – 10 т.

10

Минимален брой точки

40

Максимален брой точки

100

 

9.   Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Лице за контакт: Лазар Лазаров – изпълнителен директор

офис: СНЦ “МИГ Хисаря″

ул. „Ген. Гурко” № 23

Област Пловдив, Община Хисаря

4180 гр. Хисаря

телефон (офис): +0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

    Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

·     на електронната страница на МИГ Хисаря: www.mig-hisaria.com;

·     в офиса на МИГ-а в гр. Хисаря, ул. „Ген. Гурко” № 23;

·     в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg;

·     на интернет страниците на ПРСР 2014 - 2020 г. ( http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx );

·     на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - (https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-vomr)

 

10.            Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

 

  

Обява 3 с удължен втори краен срок - МИГ Хисаря, Мярка 2;

 

Обява 2 с удължен втори краен срок - МИГ Хисаря, Мярка 2;

 

Обява с удължен втори краен срок - МИГ Хисаря, Мярка 2;

 

Обява - втори прием;

 

Условия 3 за кандидатстване с удължен срок за втори прием, Mярка 2;

 

Условия 2 за кандидатстване с удължен срок за втори прием, Mярка 2;

 

Условия за кандидатстване с удължен срок за втори прием, Mярка 2;

 

Условия за кандидатстване - втори прием;

 

Условия за изпълнение;

 

Приложения за информация;

 

Приложения за попълване;

 

Документи към условия за изпълнение на проекти.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria