МИГ "Хисаря" е одобрена за изготвяне на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023 - 2027 г. по процедура BG06RDNP001-19.610 . Чрез проекта ще се подготови Стратегия за ВОМР на територията на МИГ "Хисаря", финансирана от един или повече от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Подготовката на Стратегията ще бъде осъществена, чрез информиране на местното население относно възможността за финансиране на Стратегията за ВОМР с повече от един фонд, програма и съответните мерки. Също така ще се насърчи и местното население да се включването в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ "Хисаря". Основната цел на проекта е да се подпомогне процеса за подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група "Хисаря", финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 Целта на проекта е насочена към постигане на целите на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., а именно подготовка стратегия за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основни данни

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони

Приоритетни оси:  Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

Наименование на процедура: Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Код на процедураBG06RDNP001-19.610

Наименование на проектно предложение:

„Проект за изготвяне на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023 - 2027 г. за територията на Местна инициативна група "Хисаря"“

Срок на изпълнение: 6 месеци

Стойност на проекта: 48894,00 лв.

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria