ОБЯВА

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ИНОВАЦИИ И КОНКУРНТОСПОСОБНОСТ 2014 - 2020”

МИГ „Хисаря“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“, от Стратегията за ВОМР на МИГ „Хисаря“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.114 МИГ Хисаря Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“

Целта на процедурата е диверсификация на местната икономика и подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия на територията на МИГ Хисаря чрез повишаване на производствения им капацитет и засилване на експортния потенциал.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимият режим на държавна помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 469 392,00 лева.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1.         Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии. Дейностите трябва да са насочени към:

-    повишаване на производителността; и/или

-    ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии) чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или

-    подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или

-     въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или

-                     разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване иа съществуващите продукти и услуги; и/или

-                     диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

2.                  Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет (Всички стандарти за системи за управление, с много малки изключения, се разработват от международните организации за стандартизация, преобладаващата част от тях се приемат като европейски стандарти, а останалата част се приемат като национални стандарти. Под национални стандарти следва да се разбират идентично въведените европейски и международни стандарти като национални стандарти на страните членки на ЕС).

Дейностите трябва да са насочени към:

-                     управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики; и/или

-                     разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на околната среда, еко маркировка (Присъждане на екомаркировката на ЕС - съгласно чл. 137, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), екомаркировката на ЕС могат да получат продукти, за които има специфични критерии, приети с решение иа Европейската комисия, публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз. При осъществяване на проекти/дейности за присъждане на екомаркировката на ЕС, допустими са услуги, извършени от съответните компетентни органи, съгласно чл. 138 от ЗООС (в съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 относно екомаркировката на ЕС). Задължителен краен резултат от дейностите за услуги във връзка с присъждане на екомаркировката на ЕС е присъждането на екомаркировката на ЕС.), сигурност на информацията и други съгласно международни, европейски и национални стандарти (Хармонизиран европейски стандарт е европейски стандарт (EN), разработен по мандат на Европейската комисия и Европейската асоциация за свободна търговия (EFTА), който поддържа съществените изисквания на директивите и регламентите от Нов подход и е обявен в Официалния вестник на Европейския съюз. Прилагането на хармонизираните стандарти е доброволно, но е най-лесният начин за доказване на съответствието на продуктите със съществените изисквания на директивите и регламентите. Постигането на продуктово съответствие с национални/европейски/международни стандарти задължително се удостоверява с получаването на сертификат, като допустими са услуги извършени от орган по сертификация на продукти, притежаващ валидна акредитация от национален орган по акредитация - българския национален орган по акредитация -Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация - EAMLA в област сертификация на продукти, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17065 (или други идентични въвеждания от страни членки на ЕС). Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен съответният сертификат, извършените разходи за въвеждането, инвестициите и удостоверяването, няма да бъдат признати, като бенефициентът следва да върне предоставените му по настоящата процедура средства със съответната законова лихва.); и/или

- разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики (За целите на процедурите по ОПИК и съгласно приложимата нормативна уредба в областта (Регламент № 2023/2006; Регламент № 1223/2009; Регламент ЕС № 852/2004; Директива 2003/94) под „добра производствена практика (ДПП)“ се разбират онези аспекти на гарантиране на качеството в областта на: производството на козметични продукти, лекарства и лекарствени вещества, хранителни продукти, материали и предмети, предназначени за контакт с храни, които осигуряват постоянно производство и контрол на продукти/материалите/предметите, така че те да съответстват на правилата, приложими за тях, и на стандартите за качество, съответстващи на предназначението им, като не представляват риск за здравето на потребителя, или обществеността); и/или- услуги по реинженеринг на процесите в предприятията (За целите на процедурите по ОПИК е възприето следното определение за реинженеринг на процесите в предприятията: фундаментално преосмисляне и пълно препроектиране на  бизнес процесите за достигане на коренни подобрения в основните показатели на предприятието. Примерната последователност на дейностите при реинженеринг на процесите в предприятията включва най-малко: диагностика и измервания на бизнес процесите в предприятието; избор на процесите, които ще бъдат изменени и препроектирани вследствие на реинжинеринга; техническо изготвяне на модел на предлаганото решение-визия; персонализиране на модела спрямо спецификите на предприятието, обучение на персонала; въвеждане на препроектираните процеси (предписанията от реииженеринга) в дейността на предприятието. Реинженерингьт следва да бъде извършен от външна и несвързана с (съгласно разпоредбите на ЗМСП) предприятието-бенефициент организация, като задължителен краен резултат от дейността е получаването на документ (издаден от организацията, извършила реииженеринга) в рамките на срока за изпълнение на проекта, удостоверяващ изпълнението на предписанията от извършения реинженеринг на процесите.); и/или- разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и трансфер на инструментариум за навлизане на нови пазари и за задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на предлагането; и/или- инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасяш/и за изпълнението на някоя от

горепосочените дейности.

3.                  Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.

Дейностите трябва да са насочени към:

-                     подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, включително „виртуалнзирани“, „облачни“, „мобилни“ за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество; и/или

-                     системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; и/или

-                     системи за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността; и/или

-                     електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.

4.                  Дейности за информиране и публичност.

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти,финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: http://www.opcompetitivciiess.bg/module3 .php?menu id=3 59.

Всички дейности, включени в проектно предложение, следва да са пряко свързани с изпълнението на проекта.

Дейностите по проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Хисаря“.

Процедурата е с един краен срок за кандидатстване с проектни предложения.

Краен срок за подаване на проектните предложения - 25.11.2022 г., 23.59 часа с общ бюджет в размер на 469 392,00 лева;

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg      .

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https: https://eiimis2020.gQvernment.bg; http: http://www.mig-hisaria.com/

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria