О Б Я В А

 

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

 „ИНОВАЦИИ И КОНКУРНТОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”

 

МИГ „Хисаря“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“, от Стратегията за ВОМР на МИГ „Хисаря“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-1.023-Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“

 

 

Цел на процедурата: Подкрепа за повишаване на иновационната дейност в местните предприятия, в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), което от своя страна ще повиши тяхната ефективност и рентабилност.

 

В съответствие с обхвата на Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“ от стратегията за ВОМР на територията на МИГ Хисаря, включваща подкрепа за разработването или внедряването на иновации в предприятията, процедурата е обособена в два елемента, както следва:

 

Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“

 

Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“

 

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

 

I. Допустими дейности по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“:

1. Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на продуктова и/или производствена иновация;

2. Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;

3. Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;

4. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

5. Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработваната продуктова и/или производствена иновация;

6. Разработване на технологии за производство на продуктова и/или производствена иновация;

7. Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продуктова и/или производствена иновация;

8. Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на продуктова и/или производствена иновация.

ВАЖНО: Проектните предложения, подадения по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ следва да включват минимум една от дейностите по т. 1 – 4, посочени по-горе в т. I. А.

Забележка: В случай, че проектното предложение включва дейности по т. 5. – 8. от т. I.А, те следва да бъдат включени в плана за изпълнение на дейностите по проекта и тяхното изпълнение следва да стартира задължително след приключване на изпълнението и верификацията от страна на УО на дейностите по т. 1. – 4. от т.  I.А.

9. Дейности за информиране и публичност.

II. Допустими дейности по Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“:

1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

2. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.

3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. 

 

Забележка: „Консултантски услуги в подкрепа на иновациите“ означава консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат; „помощни услуги в подкрепа на иновациите“ означава осигуряване на бази данни, библиотеки, пазарни проучвания, лаборатории, етикети за качество, изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги.

III. Дейности за информиране и публичност.

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган:

http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359

 

Дейностите по проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Хисаря“.

Бюджет на приема

 

Общият размер на БФП по настоящата процедура е в размер на 469 392 лева. разпределени както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 469 392 лева, 100 %

Средства от Европейския фонд за регионално развитие: 398 983.2 лева, 85%  

Национално съфинансиране: 70 408.8, 15%

Размер на безвъзмездната финансова помощ по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ по процедурата: 350 000 лева, 100%

Средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ по процедурата: 297 500 лева, 85%

Национално съфинансиране по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ по процедурата: 52 500 лева, 15%

Размер на безвъзмездната финансова помощ по Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ по процедурата 119 392 лева, 100 %

Средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ по процедурата: 101 483.2 лева, 85 %

Национално съфинансиране по Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ по процедурата: 17 908.80 лева, 15 %

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ:

Минималните и максимални размери на безвъзмездната финансовата помощ за конкретен проект и на общите допустими разходи за конкретен проект по двата елемента на процедурата: Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ или Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ са:

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 58 674 лева.

Минимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект – 52 806.60 лева.

Максимален размер на общите допустими разходи по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“: 260 733.33 лева.

Максимален размер на общите допустими разходи по Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“: 132 657.77 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект  по Елемент А „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“:– 234 660 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект  по Елемент Б „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“: 119 392 лева

Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения както следва:

Краен срок за подаване на проектните предложения е 31.07.2021 г., 17.00 часа;

Място на подаване на проектните предложения:,

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https: https://eumis2020.government.bg; http://www.mig-hisaria.com/

 

 Услови за кандидатстване 

 Процедурна Мярка 4

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria