Мерки от СВОМР на МИГ Хисаря

 

Мярка 1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

 

Мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 

Мярка 3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

 

Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“

 

Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“

 

Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

 

Мярка 7 „Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря”

 

Мярка 8 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”

 

Мярка 9 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР”

 

Мярка 10 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ „Хисаря“

 

Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“

 

Мярка 12 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

 

Мярка 13 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря “ - Осигуряване на достъп до качествено образование на маргиналзирани групи от община Хисаря

 

Последни новини

Покана за общо събрание

21 Май 2024

ПОКАНА На основание чл.31,ал.1 от Устава на СНЦ „Местна инициативна група Хисаря“, Управителния съвет кани всички членове на Общото събрание...

Покана за Общо събрание

03 Февруари 2024

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ” гр. Хисаря, 4180, ул. „Ген. Гурко” № 23; тел. +395886 133 106; www.mig-hisaria.com; e-mail:Този имейл...

ПОКАНА за участие в информационни събития по проект № BG06RDNP001-19.610-0110-C01

05 Май 2023

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ПОКАНА за участие в информационни събития по...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria