ОБЯВА

 

за прием на проектни предложения към

Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията

на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“

 

 

1.     Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

 

Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

 

2.     Допустими кандидати:

 

·       Община Хисаря за всички допустими дейности;

·       Юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

·       Читалища от територията на МИГ за дейности, свързани с културния живот.

 

3.     Допустими дейности:

 

§  Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

§  Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности

§  Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

§  Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

§  Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

§  Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

§  Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение.

§  Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, галерии, изложбени зали и други обекти, свързани с културния живот, са допустими, ако не са обявени за паметници на културата от национално и световно значение.

§  Инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура с местно значение в селските райони са допустими, ако съответстват на стратегия на МОН и не са държавна образователна инфраструктура.

 

4.     Допустими разходи:

 

1. строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

2. закупуване на оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

3. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.

За разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:

          до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;

          разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП. 

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 

5.     Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

 

Начало: 29.11.2018 г.                          Краен срок: 28.12.2018 г. 17.00 часа


Втори прием: Начало: 01.03.2019 г.    Краен срок: 31.03.2019 г. 17.00 часа

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 

6.     Бюджет на приема:

 

195 580 лева

 

7.     Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект – 19 558,00 лева.

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект – 58 674,00 лева.

 

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро.

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.

При изпълнение на проект, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл.107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

8.     Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

Критерии

Точки

1.Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън общинските центрове

10

2.Проектът предлага нови инициативи/включва иновативни елементи за повишаване на качеството на живот в района

10

3.Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на големи групи от хора

- До  500 човека - 5 т.

- Повече от 500 човека – 10 т.

10

4.Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел или Читалище

10

5.Проектът предвижда дейности и инвестиции, свързани с цялостното подобряване облика на населените места

10

6.Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от населението

10

7.Дейностите по проекта включват изграждането на достъпна инфраструктура и/или социализация на средата за хора с увреждания

10

8.Оценка на  проекта /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ

- Проектът  е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т.

- Проектът на допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – 10 т.

- В проекта са предвидени и ясно са посочени действията на бенефициента за устойчивост в рамките на минимум 5 години - 5 т.

20

9.Проектът решава проблем, идентифициран в общинския план за развитие

5

10.Опит на кандидата - кандидатът има изпълнен минимум 1 проект

5

Максимален брой точки

100

Минимален брой точки

40

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.    Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Лице за контакт: Лазар Лазаров – изпълнителен директор

офис: СНЦ “МИГ Хисаря″

ул. „Ген. Гурко” № 23

Област Пловдив, Община Хисаря

4180 гр. Хисаря

телефон (офис): +395884 048 235

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

    Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 

·       на електронната страница на МИГ Хисаря: www.mig-hisaria.com;

·       в офиса на МИГ-а в гр. Хисаря, ул. „Ген. Гурко” № 23;

·       в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg;

·       на интернет страниците на ПРСР 2014 - 2020 г. ( http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx );

·       на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - (https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-vomr)

 

10.  Начин за подаване на проектни предложения:

 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Покана за прием на проекти по мярка 6 от СВОМР

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria