П О К А Н А

       На основание чл.31 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Хисаря'', Управителният съвет кани всички свои членове на заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 20.01.2022г./четвъртък/ в 14.30 часа в заседателната зала на СНЦ „МИГ Хисаря“, находяща се на адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко" №23, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

 2. Вземане на решение за приемане на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Хисаря.

3. Приемане на годишен финансов отчет на МИГ Хисаря.

 Докладва: Мария Мустакова – Председател на УС

 

                        Материалите свързани с дневния ред на ОС са на разположение на членовете в седалището на сдружението: гр. Хисаря,                 ул. Генерал Гурко №23, всеки работен ден от  9  до 17,30 часа.

 

Регистрацията на участниците започва на 20.01.2022 г. в 13.00 часа на адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко" №23.

При липса на кворум, на основание чл.34 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 15.00 ч., независимо от броя на присъстващите.

Настоящата покана е поставена на мястото за обявления в сградата на седалището на Сдружението на 05.01.2021г. и е публикувана на официалния интернет-сайт на Сдружението.

 

 

Председател на УС:

 

                                                                                                          /Мария Мустакова/

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria