Във връзка с изменение на СВОМР и увеличение на бюджета по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии ЗА ВОМР“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ Ви информираме, че можете да правите предложения по разпределение на ресурса по подмярка 19.2 в периода от 05.05.2021 до 21.05.2021г., 12,30ч.

Моля предложенията Ви да бъдат предоставени писмено в офиса на МИГ Хисаря, на ул. "Ген. Гурко"№23.

На база на постъпилите предложения ресурсът ще бъде обсъден и разпределен с решение на членовете на Общото събрание.