ОБЯВА

 

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО
ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-3.011


„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ
НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА
ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ХИСАРЯ”
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“


Местна инициативна група „Хисаря“ кани желаещите да представят проектни
предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна
програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти
„Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез
подхода ВОМР в територията на МИГ Хисаря“.


Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на
природозащитното състояние на видове и/или местообитания от мрежата Натура 2000.


Допустими бенефициенти по процедурата са:


1. Юридически лица с нестопанска цел


2. Общини със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Хисаря:
Община Хисаря.


Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като
общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 2 408 994 лв. (два милиона
четиристотин и осем хиляди деветстотин деветдесет и четири лева) с ДДС.


Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по процедурата са:
Дейности за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на
природозащитното състояние на видове и/или типове природни
местообитания от мрежата Натура 2000.
Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите
страни.
Спомагателни дейности, необходими за подготовка и изпълнение на
проекта.
Организация и управление на проекта
Мерки за информация и комуникация

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на МИГ
Хисаря
www.mig-hisaria.com и в Информационната система за управление и наблюдение
на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 –
2020 г. (ИСУН 2020) -
https://eumis2020.government.bg.


Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 17:00 часа
на 20.11.2020 г.


Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във
връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на
проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната
поща, посочена по-долу, като ясно се посочва номер на процедурата за подбор на проекти:


Адрес на електронна поща:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
……………………
Мария Мустакова
Председател на УС на МИГ Хисаря

 

 

Обява за кандидатстване 

 

Насоки за кандидатстване

 

Насоки за изпълнение

 

Приложения за кандидатстване

 

Приложения за изпълнение

 

Протокол за обществено обсъждане по Мярка 9

 

Писмо МФ

 

Коментари

 

 

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria