МИГ Хисаря с още един подписан договор с местна фирма
 
 
Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“, представлявано от Председателя
на УС Мария Мустакова и „МЕРИ М 2015“ ЕООД, представлявано от Марина Атанасова подписаха договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект
Повишаване на капацитета на „МЕРИ М 2015“ ЕООД и внедряване на иновативна услуга – демонстративна археология“.
 
Проектът се осъществява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG06RDNP001-19.163 - Мярка 3
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 2020 г.,
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 71 250 лв., в т.ч. финансиране от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони – 60 562,50 лв. и национално съфинансиране – 10 687,50 лв.
 
Предвижда се да бъде закупен многофункционален багер с челен товарач и оборудване към
него, което увеличи производствените възможности на дружеството и извършваните от него
дейности – механизирано снегопочистване, къртачни услуги и демонстративна археология.
Демонстративната археология е иновативен продукт, не само за територията на община
Хисаря. В резултат на инвестицията ще се диверсифицира дейността на фирмата и ще се
увеличи нейната конкурентоспособност.
 
 
Договор