П О К А Н А
 
 
На основание чл.31 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Хисаря'', Управителният съвет кани всички свои членове
на заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 29.09.2020 г./вторник/ в 12.30 часа в
заседателната зала на СНЦ „МИГ Хисаря“, находяща се на адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко" №23,
при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Приемане на бюджета за 2021г. на МИГ Хисаря.
 
2. Финансов отчет за първото и второто тримесечие на 2020г.
 
Материалите свързани с дневния ред на ОС са на разположение на членовете в седалището на сдружението: гр.
Хисаря, ул. Генерал Гурко №23, всеки работен ден от9 до 17,30часа.
 
Регистрацията на участниците започва на 29.09.2020 година в 12.00 часа на адрес: гр.
Хисаря, ул. „Генерал Гурко" №23.
При липса на кворум, на основание чл.34 от Устава, Общото събрание ще се проведе
на същото място и при същия дневен ред от 13.00 ч., независимо от броя на присъстващите.
 
 
Настоящата покана е поставена на мястото за обявления в сградата на седалището
на Сдружението на 14.09.2020 г. и публикувана на официалния интернет-сайт на
Сдружението.
 
 
 
Председател на УС:
/Мария Мустакова/
 
 
 
 
Покана