СДРУЖЕНИЕ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ХИСАРЯ”

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Хисаря“

 

На 17.06.2020 г., председателят на Управител съвет на сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ Мария Мустакова и секретарят на Народно читалище „Иван Вазов 1904“ Георги Топузлийски подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG05M9OP001-2.057 МИГ Хисаря Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014–2020 г.

Наименованието на одобрения проект е „Социално включване на представители на уязвимите групи на територията на община Хисаря”.

Сключеният договор е на стойност 99 972,76 лв., в т.ч. финансиране от Европейския социален фонд – 84 976,85 лв. и национално съфинансиране – 14 995,91лв.

Проектът е насочен към лица от целевите групи, които са най-застрашени от маргинализация и изпадане под границата на бедността и включва следните дейности:

 

  • Активиране на икономически неактивни лица;
  • Психологическо подпомагане;
  • Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа;
  • Обучения по ключови компетентности;
  • Включване в заетост;
  • Подобряване достъпа и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група;
  • Повишаване информираността относно социалните и здравните права, насърчаване на семейното планиране и отговорното родителство;
  • Повишаване на здравната култура;
  • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи. 

Изпълнението на планираните дейности ще създаде предпоставки за устойчива заетост, формиране на активно поведение на пазара на труда, придобиване на професионални и трудови умения, подобряване жизнения стандарт на участниците, чрез осигурен достъп до интегрирани услуги за социална и здравна подкрепа и осигуряване на трудови доходи.

  

Пълен текст

 

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria