СДРУЖЕНИЕ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ХИСАРЯ”

 

ПОКАНА

ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

по процедура BG05M2OP001-3.015 МИГ Хисаря - Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря

            

На 10.06.2020 г. сряда<от 15.00 часа в офиса на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ ще се проведе информационна среща във връзка с процедура за приемане на проектни предложения BG05M2OP001-3.015 МИГ Хисаря - Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря.

На информационното събитие ще бъдат представени процедурата, целите, допустимите дейности и допустимите разходи, както и условията за кандидатстване.

Срещата ще протече, съгласно приложената програма.

Каним всички допустими кандидати – община Хисаря, детските градини и училищата на нейна територия, както и неправителствените организации, които наред с община Хисаря, детските градини и училищата са допустими като партньори по проекта.

За повече информация: 

Тел. 0887072462

  

Покана за информационна среща;

 

Дневен ред на информационната среща.