ОБЯВА

За втори прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Хисаря

 

              1.      Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

·         Мярка 7 „Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря””

2.      Допустими кандидати:

·         Община Хисаря;

·         Юридически лица с нестопанска цел.

            Кандидатът не трябва да е:

- свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с представляващ по закон и/или пълномощие, с член на управителния                   или контролен орган на местната инициативна група или с кмета на съответната община на територията на МИГ.

- член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния                 орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

- свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния управителен или представляващ по закон и                пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ и/или на контролния орган на МИГ или представляващ по закон и пълномощие член на                                контролния орган на МИГ (съгласно Приложение № 14).

 

3.      Допустими дейности:

 

·         Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

·   Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

·       Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

·    Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

·      Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

4.      Допустими разходи:

   1.   Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2.   Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

3.   Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

4.   Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т.3 не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т.1, 2 и 4.

За разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:

·    до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;

·         разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 

5.      Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

 

            Начало: 01.11.2019 год.  Краен срок: 31.12.2019 год.  17,00 часа.

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 

6.      Бюджет на приема:

 

247 279,91 лева

 

7.      Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 9 779 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 58 674 лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 9 779 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 58 674 лева.

 

8.      Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

 

Критерии

 

Точки

1. Насоченост на проекта:

- Проектът е насочен към обекти, които са значими за местната идентичност, свързани с туризма – 5 т.

- Проектът е насочен към създаване на обществени зони за отдих в населените места – 10 т.

- Проектът е предвидил дейности за социализация, адаптиране или изграждане на инфраструктура за достъп до туристически обекти или зони за отдих за хора с увреждания – 10 т.

25

2. Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън община Хисаря

10

3. Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие

10

4. Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел

10

5. Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на големи групи от хора

- До 1000 човека – 5 т.

- Повече от 1000 човека – 10 т.

10

6. Проектът предлага нови инициативи/включва иновативни елементи за повишаване на качеството на живот в района

10

7. Оценка на  проекта/реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ (акумулативно)

- Проектът е реалистичен, добре обоснован и изпълним5 т.

- Проектът да допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – 10 т.

- В проекта са предвидени и ясно са посочени действията на бенефициента за устойчивост в рамките на минимум 5 години 5 т.

20

8. Опит на кандидата - кандидатът има изпълнен минимум 1 проект

 

5

Максимален брой точки

100

Минимален брой точки

40

 

      9.      Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Лице за контакт: Лазар Лазаров – изпълнителен директор

офис: СНЦ “МИГ Хисаря″

ул. „Ген. Гурко” № 23

Област Пловдив, Община Хисаря

4180 гр. Хисаря

                 телефон (офис): +359 884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

    Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 

·         на електронната страница на МИГ Хисаря: www.mig-hisaria.com;

·         в офиса на МИГ-а в гр. Хисаря, ул. „Ген. Гурко” № 23;

·         в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg;

·         на интернет страниците на ПРСР 2014 - 2020 г. ( http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx );

 

10.  Начин за подаване на проектни предложения:

              Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

 

Обява;

 

Условия за кандидатстване;

 

Условия за изпълнение;

 

Приложения за информация;

 

Приложения за попълване;

 

Документи към условия за изпълнение на проекти.

 

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria