На 24.09.2019 г. приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок за прием на проекти – 17:00 часа на 30.06.2019г. по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.274 Сдружение „Местна инициативна група Хисаря" М8 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“. Съгласно Условията за кандидатстване, процедурата за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.274 Сдружение „Местна инициативна група Хисаря" М8 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ е с два крайни срока за прием на проектни предложения.

В рамките на първи краен срок по процедурата – 17:00 часа на 30.06.2019 г., е постъпило едно проектно предложение с обща стойност 23 396,09 лева. След приключване на първи краен срок за прием на проектни предложения, определени в Условията за кандидатстване по процедурата, УС на МИГ Хисаря определи Комисията за подбор на проектни предложения, която извърши оценка на постъпилите проекти.

Комисията одобри едно проектно предложение, подадено в рамките на първи краен срок по процедурата. Общата стойност на одобрената от МИГ безвъзмездна финансова помощ е 23 396,09 лева.  След приключване на оценителния процес по този прием остава неусвоен финансов ресурс в размер на 25 498,91 лева за следващия прием.

На 30.10.2019 г., Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“, одобри оценителния доклад за работата на Комисията за подбор на проектни предложения.

На 04.10.2019 г. Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ изпрати уведомление до Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. и Държавен фонд „Земеделие“ за извършената оценка.  Предстои разглеждане на оценителните доклади от Държавен фонд „Земеделие“ и подписване на тристранни договори с одобрените бенефициенти.

Процедурите са обявени във връзка с изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50 – 36/ 20.04.2018 г., сключено между Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014 – 2020г. и сдружение „Местна инициативна група Хисаря“, финансирано по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria